Version 2.4, 2019-06-24

Den information Yobber samlar in är den du som användare av verktyget uppger och lämnar. Beroende på vilken del av Yobber du använder, som arbetsgivare eller arbetssökande, uppger du olika. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Yobber vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med med gällande personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn hjälper dig att bland annat förstå vilken slags information Yobber samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Följande information riktar sig till dig i egenskap av arbetssgivare.

Yobber använder sig även av cookies, mer om det hittar du här.

ANSVARIG FÖR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Yobber AB, org. nr. 556951-3939, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt:

Yobber AB
Smedjegatan 33
632 20 Eskilstuna

Tel: 010 – 155 00 60
E-post: info@yobber.se

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR YOBBER IN OCH ANVÄNDER?

Yobber samlar endast in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. När du skapar ett konto ber vi dig om en e-postadress, för- och efternamn, telefonnummer och titel. I samband med upprättandet av platsannons lämnar du uppgifter som annonstext, företagsuppgifter (adressuppgifter) samt kontaktuppgifter till ansvarig för rekryteringen. Vid upprättandet av en platsannons kan det, beroende på utformningen, förekomma personuppgifter. För att du ska kunna publicera din Yobber-annons måste du genomföra ett köp. Vi erbjuder köp via faktura. Vid ett köp ber vi dig lämna uppgifter som företagsnamn, referens (för- och efternamn), e-postadress, mobiltelefonnummer, organisationsnummer, postadress, postnummer och ort.

HUR ANVÄNDER YOBBER PERSONUPPGIFTER OCH I VILKET SYFTE?

Yobber samlar in personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart. De uppgifter du lämnar använder vi för att kunna leverera den funktionalitet som verktyget Yobber erbjuder på ett säkert och smidigt sätt. Vidare använder vi informationen för att tillhandahålla support och service samt för att kunna utvärdera och förbättra upplevelse och funktionalitet i Yobber. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till andra tredje parter om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma säkerhets- eller tekniska problem. Vi kan även dela dina personuppgifter med leverantörer av tredjepartstjänster eller övriga företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid vi som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och vi ingår därför avtal med sådana företag för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag och denna policy. Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte, eller något annat syfte, utan ditt medgivande. Observera att Yobber är beroende av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten. För det fall du motsätter dig att Yobber behandlar dina personuppgifter kommer även tillhandahållandet av tjänsten att upphöra.

HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?

Kontouppgifter
Du kan när som helst ändra dina uppgifter i verktyget och du kan ändra samtliga uppgifter. Observera att ändrar du e-postadressen kopplad till ditt konto kommer all kommunikation från Yobber gå till den nya adressen.

Uppgifter i platsannons
Innehåll i platsannons kan du ändra under hela ansökningstiden. Dock kan du inte ändra antalet frågor till videosvar du ställer, heller inte antalet urvalsfrågor du ställer. Däremot kan du ändra frågan och ev. svarstid kopplad till videofråga.

HUR LÄNGE SPARAR YOBBER DINA UPPGIFTER?

Kontouppgifter
Kontouppgifterna du lämnar för att skapa ett konto sparas så länge du väljer att använda Yobbers tjänst. Väljer du att avsluta ditt konto raderas dina uppgifter, inget arkiveras.

Uppgifter i platsannons
Uppgifterna du lämnar vid upprättandet av en platsannons sparas så länge du väljer att spara dem. Väljer du att radera platsannonsen eller avsluta ditt konto raderas uppgifterna, inget arkiveras.

Inkomna ansökningar
Inkomna ansökningar finns tillgängliga för hantering 56 dagar (inkl. helgdagar) efter sista ansökningsdag och sparas under två år efter att rekryteringsprocessen avslutats, detta för att kunna tillgodose kraven enligt diskrimineringslagstiftningen. Väljer du att avbryta rekryteringen, radera platsannonsen innan sista ansökningsdag eller avsluta ditt konto, kommer inkomna ansökningar att anonymiseras och sparas i 2 år i händelse av väckt talan för diskriminering, enligt diskrimineringslagen.

Faktureringsuppgifter
Uppgifter som krävs för fakturering sparas så länge det är nödvändigt i syfte att erhålla betalning eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag.

Övriga uppgifter
Övriga uppgifter, som inte omfattas av kategorierna ovan, sparas så länge du väljer att använda Yobbers tjänst. Väljer du att avsluta ditt konto raderas dina uppgifter, inget arkiveras.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att Yobber behandlar dina personuppgifter. Yobber har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart eller för att uppfylla eventuella rättsliga förpliktelser, såsom exempelvis för att tillgodose kraven enligt diskrimineringslagstiftningen. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta Yobber. Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

ÄNDRINGAR I YOBBERS INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras till följd av ändringar i verktyget. När vi genomför ändringarna i denna policy uppdaterar vi med datum för senaste uppdatering. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, första gången du loggar in i tjänsten efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya integritetspolicyn. Vi kommer även meddela dig om ändringen via epost till den adress du angett för ditt användarkonto.

Den senaste versionen av denna integritetspolicy finns alltid tillgänglig på www.yobber.se.