Version 2.3, 2019-06-24

Den information Yobber samlar in är den du som användare av verktyget uppger och lämnar. Beroende på vilken del av Yobber du använder, som arbetsgivare eller arbetssökande, uppger du olika. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Yobber vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Denna integritetspolicy hjälper dig att bland annat förstå vilken slags information Yobber samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Följande information riktar sig till dig i egenskap av arbetssökande.

Yobber använder sig även av cookies, mer om det hittar du här.

ANSVARIG FÖR HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Yobber AB, org. nr. 556951-3939, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt: Yobber AB
Smedjegatan 33
632 20 Eskilstuna

Tel: 010 – 155 00 60
E-post: info@yobber.se

Observera att det för behandlingen av dina personuppgifter kan finnas flera personuppgiftsansvariga. För de uppgifter som lämnas i specifika ansökningar är respektive arbetsgivare personuppgiftsansvarig för sin hantering. Du kommer därför, vid varje separat ansökan, få en förfrågan om att godkänna ytterligare en integritetspolicy, av vilken den aktuella arbetsgivarens ansvar framgår.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR YOBBER IN OCH ANVÄNDER?

Yobber samlar endast in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss.

Kontouppgifter
När du skapar ett konto ber vi dig att ange e-postadress, för- och efternamn, födelsedatum, telefonnummer, postadress, postnummer och ort.

Du har även möjlighet att ladda upp en profilbild till din ansökan.

Uppgifter i ansökan
Vid ansökan kan du ombedas svara på ett antal urvalsfrågor. Du kan också ombedas svara på 1-5 frågor med hjälp av din webbkamera som till din ansökan bifogas som videosvar.

Du kan även ombes att ladda upp 1-8 dokument och bifoga din ansökan. Vilka och hur många dokument bestäms av arbetsgivaren och kravställaren av tjänsten.

HUR ANVÄNDER YOBBER UPPGIFTERNA OCH I VILKET SYFTE?

Yobber samlar in personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart. De uppgifter du lämnar använder vi för att kunna leverera den funktionalitet som verktyget Yobber erbjuder på ett säkert och smidigt sätt.

Vidare använder vi informationen för att tillhandahålla support och service samt för att kunna utvärdera och förbättra upplevelse och funktionalitet i Yobber.

Uppgifterna du lämnar delar vi endast med den arbetsgivare vars platsannons du valt att svara på. Uppgifterna kan därigenom också komma att bli synliga för en delanvändare som arbetsgivaren angett som medansvarig i rekryteringen av den specifika tjänsten som du valt att svara på.

Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till andra tredje parter om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma säkerhets- eller tekniska problem. Vi kan även dela dina personuppgifter med leverantörer av tredjepartstjänster eller övriga företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid vi som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och vi ingår därför avtal med sådana företag för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag och denna policy.

Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte, eller något annat syfte, utan ditt medgivande.

Observera att Yobber är beroende av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten. För det fall du emotsätter dig att Yobber behandlar dina personuppgifter kommer även tillhandahållandet av tjänsten att upphöra.

HUR ÄNDRAR DU DINA UPPGIFTER?

Kontouppgifter
Du kan när som helst ändra dina uppgifter i verktyget och du kan ändra samtliga uppgifter. Observera att ändrar du e-postadressen kopplad till ditt konto kommer all kommunikation från Yobber och arbetsgivare gå till den nya adressen.

Uppgifter i ansökan
Din ansökan kan du bearbeta och ändra till dess att du väljer att skicka in din ansökan. Därefter kan du inte göra några ändringar i webbtjänsten. Du kan dock alltid kontakta oss för rättelser etc. i enlighet med vad som framgår nedan under rubriken ”Dina rättigheter”.

HUR LÄNGE SPARAR YOBBER DINA UPPGIFTER?

Kontouppgifter
Personuppgifterna du lämnar för att skapa ett konto sparas så länge du väljer att använda Yobber. Väljer du att avsluta ditt konto raderas dina uppgifter, inget arkiveras.

Uppgifter i ansökan under bearbetning
Uppgifterna du lämnar och bifogar din ansökan för en specifik tjänst sparas automatiskt så länge du bearbetar din ansökan och fram till dess att du väljer att skicka den. Därefter raderas innehållet. En bekräftelse på att din ansökan har skickats hittar du under Mina ansökningar. Dessutom skickas en kopia av din ansökan till din e-postadress, inget arkiveras.

Mottagen ansökan
Inkomna ansökningar sparas under två år efter att rekryteringsprocessen avslutats, detta för att kunna tillgodose kraven enligt diskrimineringslagstiftningen.

Övriga uppgifter
Övriga uppgifter, som inte omfattas av kategorierna ovan, sparas så länge du väljer att använda Yobbers tjänst. Väljer du att avsluta ditt konto raderas dina uppgifter, inget arkiveras.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Du kommer aldrig vara tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning.

I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna integritetspolicy.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att Yobber behandlar dina personuppgifter. Yobber har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart eller för att uppfylla eventuella rättsliga förpliktelser, såsom exempelvis för att tillgodose kraven enligt diskrimineringslagstiftningen.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta Yobber.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Observera att det kan finnas flera personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. För att tillfullo kunna tillvarata dina rättigheter bör meddelande enligt ovan tillställas samtliga personuppgiftsansvariga.

ÄNDRINGAR I YOBBERS INTEGRITETSPOLICY.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras till följd av ändringar i verktyget. När vi genomför ändringarna i denna policy uppdaterar vi med datum för senaste uppdatering.

Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, första gången du loggar in i tjänsten efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya integritetspolicyn. Vi kommer även meddela dig om ändringen via e-post till den adress du angett för ditt användarkonto. Den senaste versionen av denna integritetspolicy finns alltid tillgänglig på www.yobber.se