1. PARTER

De här användarvillkoren (”Användarvillkoren”) gäller mellan Yobber AB (”Yobber”) och privat-person som registrerar en användarprofil på Yobbers hemsida och godkänner Användarvillkoren (”Brukaren”). Användarvillkoren utgör en del av Avtalet (definierat nedan).

2. TJÄNSTER

Yobber tillhandahåller Brukaren en webbaserad tjänst för att skicka in ansökningar på publicerade platsannonser och då ladda upp CV och övriga handlingar, svara på urvalsfrågor samt spela in videosvar på av arbetsgivaren bestämda frågor(”Tjänsten”/”Tjänsterna”).

3. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Ditt avtal om användande av Tjänsterna (”Avtalet”) anses ingånget i samband med att du skapar ett användarkonto hos Yobber och godkänner Användarvillkoren. Avtalet gäller sedan till dess att du eller Yobber säger upp det på sätt som beskrivs i denna punkt 3. Avtalet består utöver Användarvillkoren också av Yobbers Integritetsskyddspolicy och Yobbers Cookie Policy.

Yobber har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Brukaren i en ansökan lämnar oriktiga uppgifter eller gör stötande eller olagliga uttalanden eller dylikt. Yobber har då även rätt att stänga ner Brukarens användarprofil.

Brukaren har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att stänga ned sin användarprofil.

4. DATASKYDD M.M.

Yobber kommer att följa all tillämplig och gällande dataskyddslagstiftning och kommer att samla in och behandla personuppgifter enligt sin vid var tid gällande integritetspolicy, som finns på under Privacy.

Yobber har rätt att vidarebefordra Brukarens kontaktuppgifter till tillsynsmyndighet eller verkställande myndighet på begäran.

Yobber har även rätt att, om det finns skäl för det, vidarebefordra kontaktuppgifter till behörig myndighet om klagomål framställs avseende Brukares användning av Tjänsterna och sådan användning strider mot Avtalet.

Brukaren godkänner att Yobber får informera Brukaren om förbättringar av Tjänsterna, viktiga nya egenskaper och andra kampanjer (inklusive enkäter) per e-post.

5. VILLKOR FÖR ANSÖKNINGAR

Ansökan får endast skapas och skickas in i Brukarens eget namn. Brukare får aldrig söka utannonserad tjänst i annat namn än sitt egna.

Yobber har rätt att dra in Tjänsterna och stänga ner Brukares användarkonto om Brukaren bryter mot någon del av Avtalet, dessa Allmänna villkor eller svensk lag.

Brukaren ansvarar själv för innehållet i de ansökningar som Brukaren upprättar och sänder in inom ramen för Tjänsterna.

Yobber lagrar insända ansökningar under 56 dagar efter sista ansökningsdag och lämnar ut begärd information till annonserande arbetsgivare efter begäran från denne. Yobber har inte rätt att sprida något innehåll i en ansökan, såsom t.ex. svar på urvalsfrågor eller videoinspelningar, till annan än annonserande part.

6. BEGRÄNSAD GARANTI

Yobber garanterar att Tjänsterna kommer att levereras på ett professionellt sätt i enlighet med rådande branschstandard.

Med undantag för ovanstående lämnar Yobber inga garantier, uttalade eller underförstådda, om funktionaliteten, kompatibiliteten med specifika program-webbläsare, prestanda eller användningsresultat avseende Tjänsterna eller något annat.

7. SKADESTÅND

Varje Part ska hålla den andra Parten skadeslös från och mot eventuella anspråk, åtgärder eller krav från utomstående, inklusive rimliga rättegångs- och ombudskostnader som föranletts av eller beror på

a) Intrång eller påstått intrång i patent, upphovsrätt, affärs-hemlighet eller annan äganderätt som tillhör tredje man och som baseras på eller hänförs till leveransen av Tjänsterna eller innehållet i en ansökan,

b) Grov vårdslöshet, avsiktlig försummelse eller förtal som baseras på eller hänförs till leveransen eller användningen av Tjänsterna.

8. ÖVRIGT

Yobber har rätt att överlåta Tjänsterna till annan. Yobbers rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal övertas då av förvärvaren.

Om behörig myndighet fastställer att någon av bestämmelserna i dessa Allmänna villkor är ogiltig, lagstridig eller ogenomförbar i någon omfattning så ska den aktuella bestämmelsen tas bort och övriga bestämmelser ska fortsätta vara giltiga i den om-fattning som lagen tillåter.

Avtalet och eventuella tvister mellan Yobber och Brukaren som sammanhänger med Avtalet ska tolkas och regleras enligt svensk rätt. Eventuell tvist med anledning av avtalet ska prövas av svensk allmän domstol.