Villkor

Här hittar du våra användarvillkor

Användarvillkor för arbetsgivare

Version 2.5, 2024-04-25

Följande användarvillkor riktar sig till dig i egenskap av företag och arbetsgivare.

1. PARTER

De här användarvillkoren (”Användarvillkoren”) gäller mellan Yobber AB (”Yobber”), org:nr 556951-3939, och företag med tillhörande användare som registrerar en användarprofil på Yobbers hemsida och godkänner Användarvillkoren (”Kunden”). Användarvillkoren är en del av Avtalet (definierat nedan).

2. TJÄNSTER

Yobber tillhandahåller Kunden en webbaserad tjänst avsedd för rekrytering innehållande funktionalitet för skapande av platsannonser, mottagande av ansökningar och urval av kandidater. (”Tjänsten”/”Tjänsterna”).

3. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Ert avtal med Yobber om nyttjande av Tjänsterna (”Avtalet”) anses ingånget i samband med att ni godkänner ett ordererkännande som stipulerar avtalstid. Avtalet gäller sedan till dess att det sägs upp av er eller Yobber på sätt som beskrivs nedan i denna punkt 3. Avtalet består utöver Användarvillkoren också av Yobbers Integritetsskyddspolicy och Cookie Policy.

Om inte Kunden eller Yobber sagt upp Avtalet till upphörande senast en månad före utgången av den stipulerade avtalstiden kommer Avtalet löpa vidare enligt gällande villkor.

Yobber har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden skapar och publicerar platsannonser med diskriminerande eller på annat sätt stötande innehåll. Samma sak gäller om Kunden använder information som Kunden får om en arbetssökande, genom användande av Tjänsterna, på ett diskriminerande eller annars inte avsett sätt, eller på något annat sätt väsentligt bryter mot Avtalet. Yobber har då även rätt att stänga ner Kundens användarprofil. Yobber har rätt att dra in Tjänsterna och stänga ner Kunds användarkonto om Kunden bryter mot någon del av Avtalet, dessa Användarvillkor eller svensk lag avseende bl.a. (men inte uteslutande) diskriminering och upphovsrätt. Yobber har också rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden på något annat sätt än vad som beskrivits ovan bryter mot Avtalet och inte rättar till felet inom trettio (30) dagar efter att Yobber skriftligen påpekat att Kunden bryter mot Avtalet. Yobber har då även rätt att stänga ner Kundens användarprofil.

4. BETALNING

Betalning lämnas årsvis, kvartalsvis eller månadsvis mot faktura. Avgifter som betalats är inte återbetalningsbara om inte uppsägning sker på grund av ett väsentligt avtalsbrott från Yobbers sida eller uppsägning görs av Yobber utan att Kunden gjort sig skyldig till avtalsbrott.

5. DATASKYDD M.M.

Yobber kommer att följa all tillämplig och gällande dataskyddslagstiftning och kommer att samla in och behandla personuppgifter enligt sin vid var tid gällande integritetspolicy, som finns under Integritetspolicy. Yobber har rätt att vidarebefordra Kundens kontaktuppgifter till tillsynsmyndighet eller verkställande myndighet på begäran. Yobber har även rätt att, om det finns skäl för det, vidarebefordra kontaktuppgifter till behörig myndighet om klagomål framställs avseende Kundens användning av Tjänsterna och användningen strider mot Avtalet. Kunden godkänner att Yobber får informera Kunden om förbättringar av Tjänsterna, viktiga nya egenskaper och andra kampanjer (inklusive enkäter) per e-post.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla platsannonser som skapas av Kunden med användande av Tjänsterna, och alla immateriella rättigheter och annan äganderätt däri, är och förblir Kundens egendom. All immaterialrättsligt skyddad teknologi och programvara som ingår i eller utgör en del av Tjänsterna samt innehållet i Tjänsterna och alla komponenter som är en del av eller integrerade i Tjänsterna är och förblir Yobbers egendom.

7. VILLKOR FÖR ANNONSER

Platsannonser får endast skapas och publiceras i Kundens eget namn, samt under Kundens egen logotyp eller varumärke. Kund får aldrig skapa och lägga ut platsannonser under andra logotyper, namn eller varumärken än sina egna. Kund som är bemannings- eller rekryteringsföretag får skapa och lägga ut platsannons under annan arbetsgivares namn, logotyp eller varumärke endast om avtal som ger Kunden sådan rätt, finns med sådan tredje part. Kunden ansvarar även i övrigt för att Kunden har rätt att använda och/eller sprida de uppgifter som Kunden publicerar genom Tjänsten. Yobber har rätt att (i anonymiserad form) använda sig av Kundens inlagda [intervjufrågor] i sin frågedatabas över exempelfrågor. Detta gäller inte företags-/tjänstespecifika frågor. Kunden får inte och godkänner att den inte i platsannonser eller på annat sätt kommer efterfråga känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. Kunden får inte och godkänner att den inte kommer att använda information som rör ålder, kön, religion, hälsa, sexuell läggning, etnicitet eller annan information av detta slag som lämnas av en sökande på ett diskriminerande sätt. Kunden får inte och godkänner att den inte kommer att sprida information eller videoinspelningar om arbetssökande till någon utomstående. Yobber förbehåller sig rätten att omedelbart radera platsannonser som bryter mot ovanstående.

8. BEGRÄNSAD GARANTI

Yobber garanterar att Tjänsterna kommer att levereras på ett professionellt sätt i enlighet med rådande branschstandard. Med undantag för ovanstående lämnar Yobber inga garantier, uttalade eller underförstådda, om lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång med avseende på Tjänsterna eller funktionaliteten, kompatibiliteten med specifika program-webbläsare, prestanda eller användningsresultat från Tjänsterna eller något annat.

9. SKADESTÅND

Varje Part ska hålla den andra Parten skadeslös från och mot eventuella anspråk, åtgärder eller krav från utomstående, inklusive rimliga rättegångs- och ombudskostnader som föranletts av eller beror på

a) Intrång eller påstått intrång i patent, upphovsrätt, affärs-hemlighet eller annan äganderätt som tillhör tredje man och som baseras på eller hänförs till leveransen av Tjänsterna eller publicerandet av platsannons skapad med hjälp av Tjänsterna,

b) Grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse som baseras på eller hänförs till leveransen eller användningen av Tjänsterna. Parts ansvar enligt denna punkt gäller bara om den skadestånds-berättigade parten omgående, skriftligen, informerar den skadeståndsskyldige parten om sådant anspråk, åtgärd eller krav.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Yobber har inget ansvar gentemot Kunden för någon form av oförutsett eller indirekt skadestånd, inklusive förlorad inkomst, utebliven vinst och dataförlust, som härrör från eller uppstår i samband med Avtalet eller Tjänsterna. Yobbers maximala ansvar ska inte överstiga det lägsta av a) det belopp Kunden betalt till Yobber under avtalsperioden och b) ett prisbelopp enligt 2 kapitlet 7§ Socialförsäkringsbalken.

11. PERSONUPPGIFTSANSVAR

Yobber och Kunden är personuppgiftsansvariga för sin respektive behandling av personuppgifter. Vid registrering hos Yobber ombeds den arbetssökande att godkänna Yobbers integritetspolicy. Vid ansökan av en specifik tjänst ska den arbetssökande godkänna ytterligare en integritetspolicy, enligt vilken Kundens ansvar som personuppgiftsansvarig framgår. Kunden är medveten om och känner till innehållet i denna integritetspolicy och det ansvar som följer därmed.

12. ÖVRIGT

Yobber har rätt att överlåta Tjänsterna till annan. Yobbers rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal övertas då av förvärvaren. Ingen Part har förlitat sig på någon garanti från den andra Parten som inte uttryckligen anges i dessa Allmänna villkor. Om behörig myndighet fastställer att någon av bestämmelserna i dessa Allmänna villkor är ogiltig, lagstridig eller ogenomförbar i någon omfattning så ska den aktuella bestämmelsen tas bort och övriga bestämmelser ska fortsätta vara giltiga i den omfattning som lagen tillåter. Avtalet och eventuella tvister mellan Yobber och Kunden som sammanhänger med Avtalet ska tolkas och regleras enligt svensk rätt. Eventuell tvist med anledning av avtalet ska prövas av svensk allmän domstol.

Användarvillkor för jobbsökare

2024-04-25

1. PARTER

De här användarvillkoren (”Användarvillkoren”) gäller mellan Yobber AB (”Yobber”) och privat-person som registrerar en användarprofil på Yobbers hemsida och godkänner Användarvillkoren (”Brukaren”). Användarvillkoren utgör en del av Avtalet (definierat nedan).

2. TJÄNSTER

Yobber tillhandahåller Brukaren en webbaserad tjänst för att skicka in ansökningar på publicerade platsannonser och då ladda upp CV och övriga handlingar, svara på urvalsfrågor samt spela in videosvar på av arbetsgivaren bestämda frågor(”Tjänsten”/”Tjänsterna”).

3. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Ditt avtal om användande av Tjänsterna (”Avtalet”) anses ingånget i samband med att du skapar ett användarkonto hos Yobber och godkänner Användarvillkoren. Avtalet gäller sedan till dess att du eller Yobber säger upp det på sätt som beskrivs i denna punkt 3. Avtalet består utöver Användarvillkoren också av Yobbers Integritetsskyddspolicy och Yobbers Cookie Policy.

Yobber har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Brukaren i en ansökan lämnar oriktiga uppgifter eller gör stötande eller olagliga uttalanden eller dylikt. Yobber har då även rätt att stänga ner Brukarens användarprofil.

Brukaren har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att stänga ned sin användarprofil.

4. DATASKYDD M.M.

Yobber kommer att följa all tillämplig och gällande dataskyddslagstiftning och kommer att samla in och behandla personuppgifter enligt sin vid var tid gällande integritetspolicy, som finns på under Integritetspolicy.

Yobber har rätt att vidarebefordra Brukarens kontaktuppgifter till tillsynsmyndighet eller verkställande myndighet på begäran.

Yobber har även rätt att, om det finns skäl för det, vidarebefordra kontaktuppgifter till behörig myndighet om klagomål framställs avseende Brukares användning av Tjänsterna och sådan användning strider mot Avtalet.

Brukaren godkänner att Yobber får informera Brukaren om förbättringar av Tjänsterna, viktiga nya egenskaper och andra kampanjer (inklusive enkäter) per e-post.

5. VILLKOR FÖR ANSÖKNINGAR

Ansökan får endast skapas och skickas in i Brukarens eget namn. Brukare får aldrig söka utannonserad tjänst i annat namn än sitt egna.

Yobber har rätt att dra in Tjänsterna och stänga ner Brukares användarkonto om Brukaren bryter mot någon del av Avtalet, dessa Allmänna villkor eller svensk lag.

Brukaren ansvarar själv för innehållet i de ansökningar som Brukaren upprättar och sänder in inom ramen för Tjänsterna.

Yobber lagrar insända ansökningar upp till 2 års tid enligt diskrimineringslagstiftningen efter sista ansökningsdag och lämnar ut begärd information till annonserande arbetsgivare efter begäran från denne. Yobber har inte rätt att sprida något innehåll i en ansökan, såsom t.ex. svar på urvalsfrågor eller videoinspelningar, till annan än annonserande part.

6. BEGRÄNSAD GARANTI

Yobber garanterar att Tjänsterna kommer att levereras på ett professionellt sätt i enlighet med rådande branschstandard.

Med undantag för ovanstående lämnar Yobber inga garantier, uttalade eller underförstådda, om funktionaliteten, kompatibiliteten med specifika program-webbläsare, prestanda eller användningsresultat avseende Tjänsterna eller något annat.

7. SKADESTÅND

Varje Part ska hålla den andra Parten skadeslös från och mot eventuella anspråk, åtgärder eller krav från utomstående, inklusive rimliga rättegångs- och ombudskostnader som föranletts av eller beror på

a) Intrång eller påstått intrång i patent, upphovsrätt, affärs-hemlighet eller annan äganderätt som tillhör tredje man och som baseras på eller hänförs till leveransen av Tjänsterna eller innehållet i en ansökan,

b) Grov vårdslöshet, avsiktlig försummelse eller förtal som baseras på eller hänförs till leveransen eller användningen av Tjänsterna.

8. ÖVRIGT

Yobber har rätt att överlåta Tjänsterna till annan. Yobbers rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal övertas då av förvärvaren.

Om behörig myndighet fastställer att någon av bestämmelserna i dessa Allmänna villkor är ogiltig, lagstridig eller ogenomförbar i någon omfattning så ska den aktuella bestämmelsen tas bort och övriga bestämmelser ska fortsätta vara giltiga i den om-fattning som lagen tillåter.

Avtalet och eventuella tvister mellan Yobber och Brukaren som sammanhänger med Avtalet ska tolkas och regleras enligt svensk rätt. Eventuell tvist med anledning av avtalet ska prövas av svensk allmän domstol.